Rajupusu Leaderin hanketukia saaneet ovat tyytyväisiä saamaansa neuvontaan

Rajupusu Leader ry lähetti toukokuussa 2019 palautekyselyn kaikille, jotka olivat aloittaneet hankkeensa vuosien 2015 – 2018 aikana ja toteuttaneet sen loppuun 31.12.2018 mennessä. Kysely lähetettiin kaikille yritystukien ja hanketukien toteuttajille, mukaan lukien teemahankkeiden toteuttajat. Vastausprosentti kyselyyn oli 24,5%.

Kysely toteutettiin Google Driven kautta niin, että vastaajien taustaorganisaatio ei tullut esille. Kaikille vastaajille oli sama vastauslinkki, jonka kautta annettiin vastaukset. Palautekyselyn avulla tahdottiin saada tietoon, kuinka hanketoteuttajat olivat kokeneet hankeneuvonnan laadun ja kuinka he kokivat onnistuneensa hankkeen toteuttamisessa.

Vastaajat arvioivat tuen tärkeäksi hankkeen toteutumisen kannalta. Kaikki vastaajat kokivat saaneensa hankkeen alkuvaiheessa ja toteutumisen aikana neuvontaa hyvin. Neuvontaa mitattiin myös asteikolla 1-5, jossa ääripäät olivat erittäin tyytymätön – erittäin tyytyväinen. Keskiarvoksi neuvonnalle saatiin 4,6.

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi ja suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Rajupusu Leader on tärkeä toimija maaseudun kehittämisessä.  Kyselyssä pyydettiin vastaajilta myös kouluarvosanaa toiminnasta ja siitä keskiarvoksi Leader sai numeron 9.

Jopa 80% vastaajista kertoi, että toteuttamansa hankkeen aikana heille on syntynyt uusia verkostoja tai yhteistyömuotoja. Vastaajissa oli mukana sekä yrityksiä että yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

60% vastaajista ilmoitti, etteivät olisi toteuttaneet hanketta lainkaan ilman Leader-rahoitusta. Osa vastaajista olisi toteuttanut hankkeensa pienemmässä mittakaavassa ja yksi hitaammalla aikataululla. Vain yksi vastaaja olisi toteuttanut hankkeensa suunnitelman mukaisesti myös ilman rahoitusta.

”Jatkakaa tuen antamista. Se pitää elinvoimaa yllä alueellamme. Niin uusien yritysten luomisessa kuin jo olemassa olevien kehittämisessä.”


Top