Säännöt

RAJUPUSU LEADER RY 24.11.2015

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, edistää maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. Osallistuu toiminta-alueensa maaseudun kehittämiseen paikallisena toimintaryhmänä
2. on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
3. laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia
4. järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
5. toimii maaseudun kehittämisasioissa jäsentensä yhteistyöelimenä
6. tekee aloitteita eri viranomaisille
7. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
8. tekee selvityksiä maaseudun kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä julkis- tai yksityisoikeudellinen yhdistys, säätiö, yritys, oppilaitos, seurakunta, yksityinen henkilö tai muu oikeustoimikelpoinen toimija, jonka kotipaikka on yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistyksen jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä kotipaikasta riippumatta julkis- tai yksityisoikeudellinen yhdistys, säätiö, yritys, oppilaitos, seurakunta, henkilöyritys, yksityinen henkilö tai muu oikeustoimikelpoinen toimija, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

4 § JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kuntajäsenen jäsenmaksu määräytyy edellisen vuoden vahvistetun asukasluvun mukaan. Kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen hallitus.

5 § HALLINTOELIMET
Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpaneva elin on hallitus.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Varsinaiset jäsenyhteisöt ovat oikeutettuja lähettämään yhdistyksen kokouksiin kukin yhden edustajan. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta vaaleja, joissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse tai julkaisemalla kokouskutsun toiminta-alueella ilmestyvissä paikallislehdissä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään yhdistyksen jäsenluetteloon ilmoitettuun osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokousten ajankohdan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokoukset pidetään Joroisten, Juvan, Rantasalmen tai Sulkavan kuntien alueella.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ennakolta ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

7 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISISSÄ KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä
8. vahvistetaan erovuoroisuusjärjestys
9. valitaan hallituksen jäsenet § 8 mukaisesti
10. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsemat vähintään 6 ja enintään 12 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmelle peräkkäiselle toimikaudelle. Jäsenistä puolet (½) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen tultua ensimmäistä kertaa valituksi määrätään kahden ensimmäisen vuoden erovuoroisuusjärjestys arvalla, jonka jälkeen noudatetaan vuoroperiaatetta. Erovuoroisuusjärjestyksen vahvistaa yhdistyksen syyskokous.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallitus voi tarvittaessa valita keskuudestaan toimikuntia, joiden tehtävistä ja oikeuksista päättää hallitus.

Hallitukseen valitaan kahdesta – neljään (2 – 4) jäsentä julkisyhteisön edustajana, kahdesta – neljään (2 – 4) jäsentä yksityisoikeudellisen yhdistyksen tai säätiön edustajana ja kahdesta – neljään (2 – 4) jäsentä sitoutumattomana paikallisen maaseudun asukkaana. Jokaisen jäsenkunnan alueelta tulee valita vähintään yksi edustaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, varapuheenjohtajan kutsusta puheenjohtajan ollessa estynyt tai toiminnanjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous voidaan kutsua koolle pidettäväksi myös etäkokouksena. Sähköpostitse pidettävässä kokouksessa hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa vastauksensa esityksiin viimeistään kokouskutsuun merkittyyn ajankohtaan mennessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta vaaleja, joissa ratkaisee arpa.

9 § TOIMINNANJOHTAJA
Hallitus valitsee hallituksen valvonnassa toimivan yhdistyksen toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä ulospäin hallituksen toimeksiannosta ja johtaa yhdistyksen operatiivisia toimintoja. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä sekä yhdyshenkilönä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Toiminnanjohtajan toimenkuvasta päättää hallitus.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
1. Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
2. valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
3. laatia vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna toimeen kokousten päätökset
5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan
6. päättää 8 §:ssä mainittujen toimikuntien asettamisesta, niiden tehtävistä ja oikeuksista sekä jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
7. asettaa hankkeiden rahoituskriteerit, tehdä hankepäätökset, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
8. suorittaa muut näissä säännöissä mainitut tai hallitukselle annettavat tehtävät.

11 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, toiminnanjohtaja yksin tai muut toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, kukin erikseen.

12 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tulee tehdä kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kahden viikon kuluessa asiakirjojen toimittamisesta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla sen yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:
1. on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitteensa, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
3. ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisilmoitus tai erottamispäätös on tehty.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen tullessa puretuksi yhdistyksen varat käytetään purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen toiminta-alueella. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samalla tavalla.

15 § MUUT MÄÄRÄYKSET
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Top