Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista:
1. kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen;
2. uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti tai käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen tietyin selkein kriteerein;
3. tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen;
4. patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen;
5. investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä.

Seuraavia investointeja ei tueta:
1. traktorin hankinta;
2. tieliikennekäyttöön tarkoitetun kuljetusvälineen hankinta;
3. puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta;
4. energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit;
5. toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta.

Investoinnin kustannusten on oltava vähintään 5 715 euroa, joka voi koostua useasta hankinnasta.  Tuki on 35 % hyväksyttävistä kustannuksista (alv 0%). Investoinneilla on oltava olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Hallituksen rahoituslinjauksen 19.1.2022 mukaan hankkeen maksimi julkinen enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 100 000 euroa.

Muuta huomioitavaa
Tukea voidaan myöntää maaseudulla toimivalle mikroyritykselle. Tuettavaa yritystoimintaa voi harjoittaa yksityinen elinkeinon- tai liikkeenharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö. Mikroyritykseksi katsotaan yritys, joka työllistää alle 10 henkilötyövuotta, ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja toiminnan tulee tarjota toimeentulo vähintään yrittäjälle itselleen tai yhdelle työntekijälle. Vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos työntekijöiden työjaksot yhteenlaskettuna vastaavat yhtä henkilötyövuotta. Tukea on haettava ennen tuettujen kehittämistoimien tai investointien aloittamista. Tukihakemuksessa on esitettävä investointi- ja toimenpidesuunnitelma sekä kustannusarvio. Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen eikä suoraan vientiin Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

Tästä pääset katsomaan yksityiskohtaisemman yritystuki-esityksen.
Top