AIKU-investointi

Toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä. Teemaan on suunnitteilla rahoitusta sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille, josta tämä on investointipuoli. Hanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Rantasalmi, Joroinen, Juva ja Sulkava) ja siinä rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä investointitoimenpiteitä.

Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Tuki on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee esittää hankesuunnitelmassa perusteltu vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön.

Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkiminen, rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkiminen ja näihin liittyvät suunnittelu, työpalkat, palkkiot ja urakointi
 • koneet, laitteet, välineet
 • kalustohankinnat
 • materiaali- ja muut toteutuksen kannalta välttämättömät kustannukset
 • digitaaliset ohjelmistot, alustat ja sovellukset
 • muut aineettomat investoinnit ja käyttöoikeudet (esim. eri taiteenalojen tuotokset)
 • muut palkat ja palkkiot
 • viranomaisluvat, rekisteröintimaksut ja muut vastaavat kulut
 • palo- ja talkoovakuutusmaksut, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan
 • talkootarjoilut
 • HUOM: Kustannusten tulee olla kohtuullisia / alueen hintatasoa, jotta ne ovat tukikelpoisia.

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B.
HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325B (pdf) Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma
3325B Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma (xls)
* linkki lomakkeen 3325B täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

* selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
* selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote ja  yhteisön säännöt
* yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, ote pöytäkirjasta
* eritelty kustannusarvio
* selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta, tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
* talkoosuunnitelma (erillinen lomake 3306f)
* tavoite/seurantiedot (erillinen lomake 3306Lind)

Lisäksi rakentamisinvestoinneissa:

* pääpiirustukset
* rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
* jäljennökset viranomaisluvista
* palovakuutustodistus

Hakemus tulee lähettää allekirjoitettuna Rajupusu Leaderille 31.3.2022 mennessä:

Postitse osoitteeseen: Rajupusu Leader ry, Juvantie 2, 51900 Juva

tai sähköpostitse yhtenä pdf -tiedostona : toimisto @ rajupusuleader.fi


Top