Yrityksen perustamistuki

Perustamistuki voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuden yrityksen perustaja ei ole aiemmin harjoittanut vastaavaa yritystoimintaa. Yksittäistä hakijaa ja perustettavaa uutta yritystä kohden voidaan myöntää perustamistuki vain kerran. Myönnettäessä tukea toimivalle yritykselle edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle olennaisesti uutta. Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta. Tukea ei myönnetä hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenut maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 6 §:n mukaista nuoren viljelijän aloitustukea, jolle se on myönnetty tai jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla. Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin myöntää sen jälkeen, kun nuoren viljelijän aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle säädetty vähimmäisaika on täyttynyt.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin UUDEN YRITYKSEN perustamistoimenpiteisiin:
1. liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttö;
2. tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus;
3. muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin TOIMIVAN YRITYKSEN uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:
1. ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö;
2. osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin;
3. muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.
Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää:
1. 5 000 – 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen;
2. 5 000 – 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan; ja
3. 2 000 – 10 000 euroa kokeilutoimenpiteisiin.

Rajupusu Leader ry:n hallituksen rahoituslinjauksen mukaan (hallituksen kokous 1/2016, 26.1.2016) perustamistukea myönnetään enintään 75 % kokonaiskustannuksista. Tuki myönnetään avustusmuotoisena kertakorvauksena 2-3 erässä. Perustamistukea ei myönnetä, jos yrittäjä saa starttirahaa.

Tästä pääset katsomaan yksityiskohtaisemman yritystuki-esityksen.


Top