Tuen hakeminen

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hyrrän kautta voivat hakea tukea y-tunnukselliset organisaatiot. Mikäli organisaatiolla ei ole y-tunnusta, se voi hakea tukea paperilomakkeella (ry-tunnukselliset yhdistykset), joka toimitetaan Leader-toimistolle. Hanke tulee vireille, kun hakemukselle on tehty vireilletulotarkastus Hyrrässä/toimistolla ja vireilletulosta on hakijalle tullut ilmoitus.

Hyr­rään tun­nis­tau­du­taan aina jol­lain seu­raa­vis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta tun­nis­tus­ta­vois­ta: var­men­ne­kort­ti, mo­bii­li­var­men­ne tai pank­ki­tun­nis­tus.

Kun jätät ha­ke­muk­sen Y-tun­nuk­sel­la, var­mis­ta, että si­nul­la on tar­vit­ta­vat val­tuu­det tai oi­keu­det. Lue li­sää val­tuu­des­ta Suo­mi.fi val­tuu­det si­vul­ta.

Katso tästä miten hakuprosessi etenee!

Yritystukihakemuksessa on oltava vireille tullakseen seuraavat asiat:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma (liite)
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma (liite)

Yritystukia haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman teossa ja päivittämisessä saa apua alueemme yritysneuvojilta.

Vireille tulon vaatimusten lisäksi investoitituen hakemuksen liitteiksi tarvitaan mm:

 • maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • velkaluettelo

Rakennusinvestointien osalta suunnitelma, jossa on:

 1. pääpiirustukset
 2. rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, joilla on merkitystä hankkeen hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 3. rakennusselostus
 4. rakennusselostukseen liittyvä kustannusarvio tai –laskelma
 • vuokratun rakennuksen laajennuksessa tai korjaamisessa tai vuokramaalle rakennettaessa, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä
 • suunnitelma ja kustannusarvio muun työn osalta
 • irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista ja laitteista yms. sekä selvitys hintatasosta (yli 2 500€:n hankinnoissa)
 • jäljennökset tarvittavista luvista
 • indikaattorilomake

Yritystuet haetaan sähköisesti. Yrittäjällä on oltava y-tunnus ja Katso-palvelun kautta haettu Hyrrä-valtuutus. Poikkeuksena tähän ovat perustamistukea hakevat yritykset. Perustamistukihakemuksen voi jättää vireille Hyrrässä ennen y-tunnuksien hankkimista. Y-tunnukset on kuitenkin hankittava ennen kuin virallinen ELY-keskuksen päätös perustamistuen osalta voidaan tehdä.

Yritystuen hakua varten on olemassa paperilomakkeet, joita voi hyödyntää tuen hakemista suunniteltaessa ennen Hyrrään menoa. Yritystuen paperiseen lomakkeeseen ja hakuohjeisiin pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä:


Top