Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:
– koulutustoimenpiteisiin;
– tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin;
– selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen;
– paikallisten palveluiden kehittämiseen;
– kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen;
– yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen;
– elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin;
– innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi; sekä
– kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin.

Hyväksyttävät kustannukset
Jollei jäljempänä toisin säädetä, kehittämishanketukea voidaan myöntää seuraaviin hankkeesta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

– palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia;
– matkakustannukset;
– ostopalveluiden hankintakustannukset;
– vuokrakustannukset; ja
– muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Yhteistyöhankkeessa ovat lisäksi tukikelpoisia tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka:
– liittyvät menekinedistämistoimiin, jotka koskevat lyhyitä toimitusketjuja, paikallisten markkinoiden kehittämistä tai maaseutumatkailua; tai
– aiheutuvat lyhytkestoisesta yrityskohtaisesta elinkeinotoiminnan arvioinnista tai testauksesta.

Vastikkeettomien luovutusten (luontoissuoritus) arvo voidaan hyväksyä kustannukseksi yhteistyöhankkeita ja koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteitä lukuun ottamatta. Luontoissuoritusten yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Muut luontoissuoritukset eivät ole hyväksyttäviä. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias.

Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 euroa käyttötunnilta.
Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä. Vastikkeettomasta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä, alustava aikataulu ja tekijät.

Kehittämishankkeelle voi saada avustusta enimmillään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Investoinneissa vastaava tukitaso on 60 %. Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.

Hallituksen rahoituslinjauksen 19.1.2022 mukaan hankkeen maksimi julkinen enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 100 000 euroa.

LINKIT:

Tästä linkistä pääset katsomaan yleisesittelyn hanketukiin liittyvistä asioista.

Tästä pääset esitykseen, jossa käydään läpi yksityiskohtaisemmin kustannusmallivaihtoehdot.

Tästä linkistä avautuu yksityiskohtaisempi ohjeistus yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtoihin.


Top