Tuen hakeminen

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hyrrän kautta voivat hakea tukea y-tunnukselliset organisaatiot. Mikäli organisaatiolla ei ole y-tunnusta, se voi hakea tukea paperilomakkeella (ry-tunnukselliset yhdistykset), joka toimitetaan Leader-toimistolle. Hanke tulee vireille, kun hakemukselle on tehty vireilletulotarkastus Hyrrässä/toimistolla ja vireilletulosta on hakijalle tullut ilmoitus.

Hyr­rään tun­nis­tau­du­taan aina jol­lain seu­raa­vis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta tun­nis­tus­ta­vois­ta: var­men­ne­kort­ti, mo­bii­li­var­men­ne tai pank­ki­tun­nis­tus.

Kun jätät ha­ke­muk­sen Y-tun­nuk­sel­la, var­mis­ta, että si­nul­la on tar­vit­ta­vat val­tuu­det tai oi­keu­det. Lue li­sää val­tuu­des­ta Suo­mi.fi val­tuu­det si­vul­ta.

Katso tästä miten hakuprosessi etenee!

Hakemuksen vireilletulo edellyttää, että hakemuksessa on esitetty seuraavat tiedot:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
 • toimenpiteen tai hankkeen kustannukset eriteltyinä sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • hankesuunnitelma
 • investoinnin osalta investointisuunnitelma

Vireilletulon lisäksi tukihakemuksen tyypistä riippuen tarvitaan myös seuraavia liitteitä

 Kaikki hakemukset:

 • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
 • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • indikaattorilomake

Rakentamisinvestointi:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
 • jäljennökset viranomaisluvista
 • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)

Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin:

 • selvitys ALV-velvollisuudesta
 • arvio talkootöistä
 • sopimukset (esim. tuen siirto)
 • ohjausryhmän jäsenten suostumukset
 • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)

Myös yhteisöt hakevat tukia ensisijaisesti sähköisesti. Jos yhdistyksellä ei ole y-tunnusta, eikä sen hankkiminen ole tarkoituksenmukaista, voi tukea hakea myös paperihaulla. Paperihaun lomakkeita voi hyödyntää myös hankkeen suunnittelussa ennen suunnitelman tallentamista hyrrään. Paperihakua varten saat lomakkeet ja ohjeistuksen Leaderin toimistolta.

Hyrrähakijoiden hanketukiohje


Top