Hakemuksen sisältö ja liitteet

Hankehakemuksen tärkein asiakirja on hankesuunnitelma. Siitä tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

  1. Selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista;
  2. Hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä
  3. Hankkeen toteutustapa ja –aikataulu
  4. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
  5. Hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma (sis. arvio hankkeen tuloista)
  6. Hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottaminen ja raportointi

Jos julkisen tuen osuus on hankkeessa yli 100 000 euroa, tulee hankesuunnitelmaan sisältyä myös viestintäsuunnitelma.

Rakentamista koskevaan hankesuunnitelmaan on lisäksi liitettävä:

  1. Pääpiirustukset,
  2. Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia,
  3. Rakennusselostus ja
  4. Rakennusselostukseen perustava kustannusarvio tai –laskelma.

Top